Allmänna villkor för lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund.

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller mellan dig och Göteborgs Friidrottsförbund när duanmäler dig till lopp arrangerade av Göteborgs Friidrottsförbund. Med benämningarna ”GöteborgsFriidrottsförbund”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Göteborgs Friidrottsförbund,org. nr 857202-2799, Box 12174, 402 42 Göteborg, som bland annat arrangerar Göteborgsvarvet ochGöteborgsvarvet Marathon 2023.

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som vi arrangerar (”Lopp/et”)godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

2. ANMÄLAN TILL LOPP

Allmänt om anmälan

Du anmäler dig till våra Lopp via vår hemsida www.goteborgsvarvet.se (”Hemsidan”) där du ocksåhittar information om möjliga val, priser samt alternativ för betalning. På Hemsidan finns också alltiddessa Allmänna Villkor tillgängliga. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel samt förslutförsäljning av startplatser.

För att anmäla dig till ett Lopp behöver du vara minst 18 år. Om du är under 18 år måste du hamålsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. För det fall du anmäler någon annan person ändig själv till Loppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våravillkor på samma sätt som du har gjort.

Vid anmälan behöver du uppge namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuellaövriga anmälda är sanna och riktiga. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig därför att noga gåigenom och kontrollera att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Anmälan är bindande

Genom din anmälan uppkommer ett bindande avtal mellan dig och oss, närmare bestämt fråntidpunkten då du godkänt anmälan samt accepterat att betala anmälningsavgiften genom något av debetalningsalternativ som erbjuds (se punkt 3 nedan om betalningsalternativ).

När du anmäler dig till ett Lopp genom att registrera en s.k. Värdekod (”Värdekod”) eller anmäls via ens.k. gruppanmälan (”Gruppanmälan”) är anmälan giltig när du har registrerat dig, varvid ett bindandeavtal uppstår mellan dig och oss. Vänligen notera att om du har anmält dig genom att registrera enVärdekod eller anmälts genom en Gruppanmälan, gäller även vissa särskilda villkor för dig. Noterasärskilt undantaget i punkten 13 angående överlåtelse av startplats.

Seedning Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon 2023

Om du köper en startplats till (i) Göteborgsvarvet senast sju dagar innan datumet för genomförandet,eller (ii) Göteborgsvarvet Marathon 2023 senast sju dagar innan datumet för genomförandet,garanterar vi att du placeras in i startfältet efter ordinarie seedningsregler. Om du köper din startplats

senare än vad som anges i första meningen kommer du att placeras in i startfältet efter ordinarieseedningsregler i mån av plats, i annat fall i närmaste grupp efter det där det finns plats. Se ordinarieseedningsregler på Hemsidan. Om du anmält dig till Göteborgsvarvets välgörenhetsgrupp kommer dudock inte att placeras längre bak än startgrupp 12.

3. BETALNING

Vi erbjuder betaltjänsten Swedbank Pay där du kan genomföra din betalning via kort, Swish, fakturaeller kredit. För att använda tjänsten kan du behöva godkänna Swedbank Pays allmänna villkor ochvillkor specifika för det betalsätt du valt.

- Villkor från Swedbank Pays för Kredit
- Villkor från Swedbank Pays för Faktura

Om du har anmält dig till ett Lopp genom att registrera en Värdekod eller är anmäld via enGruppanmälan gäller inte ovan nämnda villkor avseende betalning, utan betalning till oss sker iställetav den som försett dig med Värdekoden respektive har genomfört Gruppanmälan.

Vi anmäler alla bedrägerier och falska beställningar.

4. BEKRÄFTELSE

När din anmälan har registrerats hos oss kommer du att få en bokningsbekräftelse som skickas till digvia den e-postadress du har angivit.

Kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om de inte gör det, ber vi dig att kontaktaoss på telefon 031-772 78 80 eller info@goteborgsvarvet.se.

Om du inte har fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontaktaoss på ovan angivna e-postadress eller telefonnummer.

5. ÅNGERRÄTT M.M.

Du kan ångra din anmälan till Loppet i upp till 24 timmar efter att du har registrerat din anmälan.

Därefter gäller ingen ångerrätt för din anmälan eftersom idrottsevenemang på en bestämd dag ellerunder en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal ochavtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt tillförsäkringsbolaget.

6. VÅRT ANSVAR

Vi ansvarar inte för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i Loppet ochatt vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i Loppet. Vi ansvararinte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under Loppet. Viansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

Notera att det finns en tidsbegränsning för arrangerandet av respektive Lopp. Vi förbehåller oss rättenatt avsluta ett Lopp innan du har sprungit i mål med hänvisning till sådan tidsbegränsning.

7. DINA SKYLDIGHETER

Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter till ditt konto på Hemsidan inte lämnas ut till någon annanoch inte kommer i orätta händer.

Din startplats till Loppet är personlig och du får inte låta någon annan springa Loppet i ditt namn/i dittställe.

Det är inte tillåtet att delta i Loppet med hjul eller andra hjälpmedel, såsom rullstolar, handcyklar,cyklar, inlines, barnvagnar och stavar, om inte annat uttryckligen anges.

8. INSTÄLLT, FÖRÄNDRAT ELLER FLYTTAT LOPP

Händelse utom vår kontroll, av hänsyn till löparnas säkerhet och hälsa eller nekat myndighetstillstånd

Vår ambition är naturligtvis att genomföra Loppet på förutbestämd dag och på förutbestämt sätt. Detkan dock uppkomma situationer som medför att Loppet inte kan eller får genomföras som tänkt. Viförbehåller oss därför rätten att i följande fall ställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändradatum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseendeLoppets genomförande;

 1. a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat tillnaturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighetsåtgärd ellerunderlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad,brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,

 2. b) om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerheteller hälsa, eller

 3. c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföraLoppet.

Notera att vi, utöver vad som anges nedan, inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar avanmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation till dig för det fall vi behöverställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändraövriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande till följd av någonomständighet enligt punkt a) – c) ovan.

- Om Loppet flyttas

Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av någon av omständigheterna i punkterna a) – c)ovan har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt tillnågon återbetalning av anmälningsavgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättningfrån oss.

- Om deltagarantal i Loppet reduceras

Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av någon av omständigheterna i punkternaa) – c) ovan kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss,dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådan reducering av antalet deltagare medföratt din anmälan faller utanför aktuell kvot för startplatser till Loppet, förbehåller vi oss rätten att flyttadin startplats till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp och du har då varken rätt till någonåterbetalning av anmälningsavgiften eller rätt till någon annan kompensation eller ersättning från oss.

- Om Loppet ställs in

Om Loppet måste ställas in på grund av någon av omständigheterna i punkterna punkt a) – c) ovan hardu rätt till återbetalning av din anmälningsavgift i enlighet med vad som anges nedan. Storleken påden återbetalning du har rätt till vid inställt Lopp enligt någon av punkterna a) – c) ovan baseras på (i)

datumet för beslutet att ställa in Loppet, samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum förLoppets genomförande:

 1. 1) om Loppet ställs in mer än 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till100 % återbetalning av din anmälningsavgift,

 2. 2) om Loppet ställs in 91 – 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till50 % återbetalning av din anmälningsavgift,

 3. 3) om Loppet ställs in 30 – 90 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till25 % återbetalning av din anmälningsavgift,

 4. 4) om Loppet ställs in när det är mindre än 30 dagar kvar till datumet för Loppets genomförandehar du inte någon rätt till återbetalning av din anmälningsavgift, men kommer däremot gesmöjlighet att flytta din startplats till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.

Du har inte rätt till någon ytterligare återbetalning, kompensation eller ersättning vid inställt Lopp, änvad som anges ovan.

Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 30 dagar efterdet att du tagit del av vårt beslut att ställa in Loppet.

9. SÄRSKILT OM COVID-19

Inställt, förändrat eller flyttat Lopp på grund av Covid-19

Om Loppets genomförande helt eller delvis kommer att påverkas av Covid-19 och de lagar, regler,restriktioner och myndighetsbeslut som fattas mot bakgrund av Covid-19 är oklart. Vi förbehåller ossdärför rätten att förändra Loppets bansträckning, starttid/datum för genomförande och/eller övrigaförhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang, om vi bedömer att så måste ske föratt aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19 ska kunnaefterlevas.

Notera att vi, utöver vad som anges nedan, inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar avanmälningsavgiften eller betala skadestånd eller annan kompensation till dig för det fall vi behöverställa in Loppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändraövriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets genomförande för att kunna efterlevaaktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslut relaterade till Covid-19.

- Om Loppet flyttas

Om vi behöver flytta datumet för Loppet på grund av aktuella regler, restriktioner och/ellermyndighetsbeslut relaterade till Covid-19, har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet förLoppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller rätt till någonannan kompensation eller ersättning från oss.

- Om deltagarantal i Loppet reduceras

Om antalet deltagare i Loppet måste reduceras på grund av aktuella regler, restriktioner och/ellermyndighetsbeslut relaterade till Covid-19 kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning somanmälningarna bekräftats av oss, dvs. utifrån tidpunkten på bokningsbekräftelsen. Om en sådanreducering av antalet deltagare medför att din anmälan faller utanför aktuell kvot för startplatser tillLoppet, förbehåller vi oss rätten att flytta din startplats till nästkommande genomförande av aktuellt

Lopp och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller rätt till någon annankompensation eller ersättning från oss.

- Om Loppet ställs in

Om Loppet måste ställas in på grund av aktuella regler, restriktioner och/eller myndighetsbeslutrelaterade till Covid-19 har du rätt till återbetalning i enlighet med vad som anges nedan. Storleken påden återbetalning du har rätt till vid inställt Lopp baseras på (i) datumet för beslutet att ställa in Loppet,samt (ii) vid tidpunkten för beslutet aktuellt datum för Loppets genomförande:

 1. 1) om Loppet ställs in mer än 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till100 % återbetalning av din anmälningsavgift,

 2. 2) om Loppet ställs in 91 – 180 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till50 % återbetalning av din anmälningsavgift,

 3. 3) om Loppet ställs in 30 – 90 dagar innan datumet för Loppets genomförande har du rätt till25 % återbetalning av din anmälningsavgift, och

 4. 4) om Loppet ställs in när det är mindre än 30 dagar kvar till datumet för Loppets genomförandehar du inte någon rätt till återbetalning av din anmälningsavgift, men kommer däremot gesmöjlighet att flytta din startplats till nästkommande genomförande av aktuellt Lopp.

Du har inte rätt till någon ytterligare återbetalning, kompensation eller ersättning vid inställt Lopp, änvad som anges ovan.

Eventuell återbetalning av anmälningsavgift enligt stycket ovan kommer att ske senast 30 dagar efterdet att du tagit del av vårt beslut att ställa in Loppet.

10. PERSONUPPGIFTER

När du anmäler dig till Loppet, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa merom Göteborgs Friidrottsförbunds personuppgiftsbehandling härhttps://www.goteborgsvarvet.se... som av personliga skäl inte vill att ditt namn och födelseår ska synas i start- eller resultatlistor kanmeddela oss på mejl: info@goteborgsvarvet.se. Kom ihåg att i ditt mejl ange vilket eller vilka Lopp detavser.

11. MARKNADSFÖRING

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av Loppet. Genom att godkänna dessaAllmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Loppet kan komma att användas påhemsidor, i annonser och trycksaker för Göteborgs Friidrottsförbund i sig eller för ett eller flera av våralopp, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kandu meddela detta till oss på mejl: info@goteborgsvarvet.se. Ange ditt namn, startnummer och vilketLopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du ären av många deltagare.

12. AVBOKNING

Efter att tidsfristen för din ångerrätt enligt punkt 5 ovan har löpt ut, har du inte längre någon möjlighetatt avboka din anmälan till Loppet, vilket också innebär att erlagd anmälningsavgift inte återbetalas.Om du har valt faktura som betalningsalternativ är du skyldig att betala fakturan.

Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag om duär försäkrad under Folksams motionsloppsförsäkring eller motsvarande försäkring hos ett annatförsäkringsbolag vid tidpunkten för anmälan. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begäraersättning.

13. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Till Göteborgsvarvet och till Göteborgsvarvet Marathon 2023 har du möjlighet att överlåta dinstartplats till annan, mot en avgift om tvåhundrafemtio (250) SEK som övertagande deltagare då skabetala till oss. Du överlåter din startplats genom att anmäla detta på Hemsidan. Det är inte tillåtet attöverlåta en startplats till annan eller låta annan springa i ditt ställe, utan att betala avgiften och anmälaöverlåtelsen av startplatsen via Hemsidan. Sista dag att överlåta en startplats är sju dagar innandatumet för Loppets genomförande.

Observera att köparen inte övertar säljarens placering i startfältet (startgrupp) i samband medöverlåtelse av startplats.

De som köper sin startplats via överlåtelse av startplats och registrerar den senast sju dagar innandatumet för genomförandet av Göteborgsvarvet/Göteborgsvarvet Marathon 2023 placeras in istartfältet efter ordinarie seedningsregler. Om du köper din startplats senare än vad som anges i förstameningen placeras du in i startfältet efter ordinarie seedningsregler i mån av plats, i annat fall inärmaste grupp efter det där det finns plats. Se ordinarie seedningsregler på Hemsidan.

Överlåtelse av startplats är enbart möjlig för Göteborgsvarvet och Göteborgsvarvet Marathon 2023.

Observera att du inte kan överlåta din startplats enligt ovan om du har anmält dig genom att registreraen Värdekod eller anmälts genom en Gruppanmälan, då gäller andra villkor för din möjlighet attöverlåta din startplats till annan. Önskar du överlåta din startplats ska du i istället kontakta dinarbetsgivare eller annan ansvarig anmälare för vidare instruktioner.

14. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi digdärför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr.

att vi varken åtar oss att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden eller att efterkomma avalternativt tvistlösningsförfarande meddelat beslut, men att vi kommer att ta slutlig ställning till dennafråga vid en uppkommen tvist/meddelat beslut.<>

15. ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har publicerats på Hemsidan. Om vi skulle göraväsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått medoss, under förutsättning att sådan uppsägning sker inom 30 dagar från det datum att informationenpublicerades på vår hemsida med informationen om de ändrade Allmänna Villkoren.

Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor skall prövas enligt svensk lag.

16. KONTAKT

Om du har några frågor kring Loppet, dessa Allmänna Villkor, eller om du av någon annan anledningvill kontakta oss kan du göra det på 031–7727880 eller info@goteborgsvarvet.se.

Senast uppdaterad 2021-11-05